Senjski dekanat

(župa: 12, st. 8.391, kat. 7.800)
Sjedište: 53284 SVETI JURAJ, Vjenceslava Novaka 4
tel. i fax (053) 883 052
Dekan: preč. Silvio Milin, dek. 4.11.2010.